Křtíme, vymítáme démony…

Naše křesťanské společenství není velké, ale plníme své povinnosti, které nařídil náš Pán Ježíš Kristus – kážeme evangelium všemu stvoření, křtíme podle Bible, vymítáme démony (neděláme žádné nebiblické rituály jako Římsko-katolická církev), modlíme se za uzdravení… Nehledíme na národnost, věk, stupeň vzdělání, rodinný stav ani postižení.

S radostí a hrdostí plníme příkazy Pána Ježíše, který řekl:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16,15-18

Jsme malé křesťanské společenství, které je složeno ze znovuzrozených křesťanů, kteří se drží výhradně Božího Slova (Bible). Naší vedoucí autoritou je Ježíš Kristus. Nejsme žádná náboženská organizace, která se nějak jmenuje.
Odmítáme: dogmata, překrucování Písma, nebiblické rituály (beatifikace, nebiblické křty…), tradice, falešná náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi, atd). O nás více zde.

Nech se pokřtít ve vodě (vodní křest)
Dal ti Bůh milost poznání pravdy a díky tomu jsi uvěřil v Ježíše Krista (pokání je součást víry)? Pokud ano, je čas na vodní křest, který je tvůj závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo nechce vykonat křest, nechce být křesťanem! Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“
Bible, Skutky 22,16

Vyhledej ve svém okolí církevní organizaci, která křtí podle Bible. Nebo vyhledej konkrétního znovuzrozeného křesťana, který tě biblicky pokřtí. Křtít může úplně každý znovuzrozený křesťan! Pokud budeš mít problém, kontaktuj nás zde.

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, Matouš 28,19-20