Křest v Bibli

Jaký je význam vodního křtu? Jde o závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů.

Křest v Bibli:

„Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,“
Bible, Lukáš 3,3

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Bible, Jan 3,3-6

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Bible, Skutky 2, 38-39

„Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Bible, Římanům 6,3-9

„Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Bible, Marek 16,16

„Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři – těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, 1. Petr 3,18-22

„Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít.“
Bible, Lukáš 3,12

Další verše o vodním křtu nalezneš v našem článku Má předcházet vodnímu křtu kurz studia Bible?