Má předcházet vodnímu křtu kurz studia Bible?

Má předcházet vodnímu křtu dlouhodobý kurz studia Bible? Musí mít před křtem člověk vyznané všechny hříchy?

Některé církevní organizace a sbory odmítají po obrácení člověka pokřtít na odpuštění hříchů. Často se setkávám s tím, že některé církevní organizace požadují kurz studia Bible, který trvá dlouhé měsíce až roky. Po tomto dlouhodobém vyučování často člověku řeknou, že ještě nemá vyznané všechny hříchy (ke křtu musíš být úplně bez hříchu), na křest ještě nejsi připraven, nejdřív si dej do pořádku svůj život apod. Nic takového v Bibli nenaleznete – je to nebiblické učení! Všechno je to satanova lež, démonské učení, kterému podléhá mnoho dnešních církevních organizací a konkrétních křesťanů. Tomu já říkám velké NE! Pokud toto někdo učí, je to ukázkový příklad falešného proroka, učitele. Tyto církevní organizace nebiblicky a záměrně oddalují křest, což často vede k tomu, že obrácení lidé jsou zklamaní a odpadnou – kráčí po široké cestě, která vede do pekla. A to je velmi závažné! Bůh takové křesťany/církevní organizace nenechá bez trestu.

Rozhodně neříkám, že by člověk před křtem neměl vědět, do čeho jde! Pokud někdo po kázání evangelia a vysvětlení, do čeho jde, uvěří v Boha a přijme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, činí pokání a chce se nechat dobrovolně pokřtít na obmytí hříchů, může následovat okamžitý křest na odpuštění hříchů.

V Bibli (Nový zákon!) jasně stojí:

Po kázání evangelia se tisíce lidí nechalo okamžitě pokřtít…

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, Skutky 2,41

Po přijmutí Ježíše Krista za Pána a Spasitele byla okamžitě byla pokřtěna celá domácnost – obyvatelé domu…

„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, Skutky 16,31-34

Další, kdo se nechal okamžitě pokřtít s celou domácností…

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: „Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Bible, Skutky 16,12-15

Uvěřili a dali se pokřtít…

„Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou. Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.“
Bible, Skutky 18,7-8

A tak dále.

Z Bible jasně plyne, že stačí: uvěřit (přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele), činit pokání, z celého srdce chtít křest a pak má OKAMŽITĚ následovat křest ve vodě (jezero, potok, bazén, káď apod.).