Křest dítěte

Máš zájem o křest? Narodilo se vám dítě a chcete ho nechat pokřtít? Jaká je příprava rodičů na křest dítěte? Co je potřeba ke křtu dítěte? Jaká je úloha kmotra při křtu dítěte? Křest dětí ano nebo ne? Mám nechat dítě nechat pokřtít v kostele? Chcete znát odpovědi na tyto otázky. Čtěte náš článek, který vychází z Bible.

Římsko-katolická církev a křest
Katechismus Římsko-katolické církve říká:

„Protože se děti rodí s padlou lidskou přirozeností, poskvrněnou prvotním hříchem, mají zapotřebí, aby se znovu narodily křtem, aby byly osvobozeny od moci temnot a přeneseny do království svobody Božích dětí, k níž jsou povoláni všichni lidé. Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak milost spásy je naprosto nezasloužená. Církev a rodiče by tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Božím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po narození.“
Paragraf 1250

Je to lež, nic takového v Bibli není.

Křest miminka, novorozeněte
Miminko nechápe, co je pokání i samotný křest na odpuštění hříchů. Křest nicnevědoucího dítěte není v souladu s Biblí, proto v žádném případě nenechávejte miminka pokřtít v kostele ani nikde jinde.

Kdy může být dítě pokřtěno?
Až bude mít dostatek rozumu k tomu, aby mohlo věřit v Boha a přijmout Ježíše Krista za Pána a Spasitele. Mohlo činit pokání. A mohlo se svobodně rozhodnou pro křest.

Jak má být dítě pokřtěno?
Biblicky (vše o biblickém křtu zde). Biblicky znamená:
1. Dítě musí věřit v Boha a přijmout Ježíše Krista za Pána a Spasitele někde v pokojíku.
2. Dítě musí činit pokání ze svých hříchů.
3. Musí to být dobrovolný akt – musí chtít křest.

K modlibám nepotřebujete katolické kostely, které jsou plné model (obrazy, sochy, oltáře apod.), což se Bohu velmi hnusí. Bible nás učí, že se máme modlit v soukromí:

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, Matouš 6,6-8

Jak má vypadat křest dítěte?
Pokud má být člověk (dospělý, dítě) pokřtěn biblicky, musí být dostatek vody a ponořeno celé tělo. O tom není pochyb. Pojďme se podívat do Bible, příběh Ježíše, který se sám nechal pokřtít:

„Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: „Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?“
„Nebraň tomu,“ odpověděl mu Ježíš. „Takto máme naplnit veškerou spravedlnost.“ A tak mu nebránil.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.“
Bible, Matouš 3,13-16

Pokud nějaká církevní organizace křtí tak, že farář polije nebo pokape člověka malým množstvím vody, křtí nebiblicky. Nenechávejte sebe ani své děti „křtít“ v katolických kostelích. Nenavštěvujte katolické kostely vůbec, protože to jsou místa plná démonů. Jsou to velmi nebezpečná místa, kde vás může napadnout démon nebo skupina démonů.

Jak vypadá biblický křest? Jak jsem již psal, biblický křest se vykonává na místě, kde je dostatek vody. Může to být jezero, potok, bazén, větší sud apod. Chceš nechat pokřtít sebe nebo své dítě? Kontaktuj nás zde.