Vyslovená formulace při křtu

Při křtu je vyslovena formulace „Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“. Přesně toto přikázal Pán Ježíš Kristus:

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, Matouš 28,19-20